Book Chapter

Poetic Mapping of the Polish Crown at the Turn of the 16th and 17th Centuries and Its Relation to Cartographic Imitation in Renaissance Poetry

 • Jakub Niedzwiedz

The paper is devoted to the problem of imitation of maps in the late Renaissance Polish poetry (between 1580 and 1630). The author first discusses the special interest in cartography that existed among the Polish elite and poets of the period. The main thesis of the paper is that poets widely used map-based techniques in constructing their poems. Imitation (imitatio) played a crucial role in this process. To illustrate this concept, the author analyses the work of five poets: S.F. Klonowic, K. Miaskowski, S. Petrycy, M.K. Sarbiewski and Sz. Szymonowic. Looking at the shared topoi used in poems and maps and investigating how the late Renaissance poets described the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth, allows the author to draw a similarity between controlling space in poetry and maps. This suggests the idea of ruling over space might be related to the 16th-century idea of a God-like poet.

 • Keywords:
 • Renaissance Polish poetry,
 • cartography,
 • maps,
 • imitation,
 • mimesis,
+ Show More

Jakub Niedzwiedz

Jagiellonian University, Poland - ORCID: 0000-0003-4472-8151

 1. B. Agnese, Atlas nauticus, ca. 1540, Jagiellonian Library, Cracow (Poland), Ms. 1886.
 2. S. Alexandrowicz, Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego do XV do połowy XVIII wieku. Cartpgraphia Magni Ducatus Lithuaniae XV-XVIII saeculorum, Warszawa 2012.
 3. J. Bate, E. Smith, comments in the discussion, in: Malvin Brag, In Our Times: Marlowe, BBC Radio 4, Thursday 7 July 2005 (podcast: http://www.bbc.co.uk/programmes/p003k9d6).
 4. N. Bouzrara, T. Conley, Cartography and Literature in Early Modern France, in: D. Woodward (ed.), The History of Cartography, vol. 3: Cartography in the European Renaissance, part 1, Chicago, London 2007, pp. 427-437.
 5. K. Buczek, The History of Polish Cartography from the 15th to the 18th century, transl. A. Potocki, Wrocław 1966.
 6. Th.J. Cachey Jr., Maps and Literature in Renaissance Italy, in: D. Woodward (ed.), The History of Cartography, vol. 3: Cartography in the European Renaissance, part 1, Chicago, London 2007, pp. 450-460.
 7. T. Conley, The Self-Made map: Cartographic Writing in Early Modern France, Minneapolis (MN) and London 1997.
 8. T. Conley, Early Modern Literature and Cartography. An Overview, in: D. Woodward (ed.), The History of Cartography, vol. 3: Cartography in the European Renaissance, part 1, Chicago, London 2007, pp. 401-411.
 9. T. Conley, An Errant Eye: Poetry and Topography in Early Modern France, Minneapolis 2011.
 10. N. Davies, God’s Playground A History of Poland. Vol. 1: The Origins to 1795, Oxford 2005.
 11. A. Doroszlaï, Ptolemee et l’hippogriffe: La geographie de l’Arioste soumise a l’epreuve des cartes, Alessandria 1998.
 12. A. Engberg-Pedersen (ed.), Literature and Cartography: Theories, Histories, Genres, Cambridge (Mass.), London 2017
 13. G. Franczak, Faex gentium. Polacy w Moskwie wobec rosyjskiej „mniejszości”, in: P. Bukowiec, D. Siwor (eds.), Etniczność. Tożsamość. Literatura. Zbiór studiów, Kraków 2010, pp. 43-67.
 14. A. Fulińska, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu, Wrocław 2000.
 15. S. Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare, Chicago and London 1984.
 16. J.B. Harley, Maps, Knowledge, and Power, in: J.B. Harley, The New Nature of Maps. Essays in the History of Cartography, ed. by P. Laxton, introduction by J.H. Andrews, Baltimore and London 2001, pp. 51-81.
 17. J.B. Harley, Silences and Secrecy. The Hidden Agenda of Cartography in Early Modern Europe, in: J.B. Harley, The New Nature of Maps. Essays in the History of Cartography, ed. by P. Laxton, introduction by J.H. Andrews, Baltimore and London 2001, pp. 57-76.
 18. M. Hennel-Bernasikowa, M. Piwocka, Katalog arrasów
 19. króla Zygmunta Augusta, Kraków 2017.
 20. Quintus Horatius Flaccus, The Complete Works of Horace, transl. and ed. by Ch.E. Passage, New York 1983.
 21. Quintus Horatius Flaccus, Opera, ed. by D.R. Schac-kelton Bailey, Berlin 2008.
 22. F. Italiano, Translation and Geography, New York, London 2016.
 23. Ch. Jacob, The Sovereign Map: Theorethical Approaches in Cartography throughout History, transl. T. Conley, ed. E.H. Dahl, Chicago and London 2006.
 24. A. Karpiński, Poezja Sebastiana Fabiana Klonowica I “wiślne” flisowanie, in: S.F. Klonowic, Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą I inszymi rzekami do niej wpadającymi, ed. by A. Karpiński, Warszawa 1984.
 25. T. Kempa, Strubicz Maciej, in: Polski słownik biograficzny, vol. 44, Kraków 2006-2007, pp. 425-428.
 26. V. Kivelson, Cartographies of Tsardom. The Land and its Meanings in Seventeenth Century Russia, Ithaca, London 2006.
 27. S.F. Klonowic, Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającemi cum vocabulis nauticis in margine, Kraków 1595.
 28. S.F. Klonowic, Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą I inszymi rzekami do niej wpadającymi, ed. by Adam Karpiński, Warszawa 1984.
 29. S.F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, czyli ziemie Czerwonej Rusi, ed. and transl. Mieczysław Mejor, Warszawa 1995.
 30. Jan Kochanowski, Pieśni, ed. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008.
 31. Jan Kochanowski, Trifles, Songs, and Saint John’s Eve Song, Translation, notes, and introduction by M.J. Mikoś, edited and with a foreword by M. Hanusiewicz-Lavallee, Lublin 1995.
 32. S.H. Lubormirski, Tobijasz wyzwolony, in: S.H. Lubomirski, Poezje zebrane, vol. 1: Teksty, ed. by A. Karpiński, Adverbia moralia ed. by M. Mejor, Warszawa 1995.
 33. K. Łopatecki, Rola map i planów w działaniach taktycznych wojsk polskich i litewskich do początku panowania Stefana Batorego, “Terminus”, 19, 2017, 3(44), pp. 609-663.
 34. K. Miaskowski, Zbiór rytmów, ed. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995.
 35. T. Michałowska, Źródła staropolskiej wiedzy o poezji, in: M. Cytowska, T. Michałowska (red.), Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze – Renesans – Barok, Warszawa 1999, pp. 13-41.
 36. J. Niedźwiedź, Humanistyczna mapa Europy Jana Kochanowskiego (Pieśń 24 Ksiąg wtórych), in: J. Niedźwiedź (ed.), Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu, Kraków 2016, pp. 251-273.
 37. J. Niedźwiedź, Poeta i mapa. Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku, Kraków 2019.
 38. L. Niayesh, “All flat maps, and I am one”: Cartographic References in the Poems of John Donne, “Études Épistémè”, 10, 2006, <http://journals.openedition.org/episteme/955> (latest access 30-10-2020). DOI: 10.4000/episteme.955
 39. B. Otwinowska, Imitacja, in: T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temieriusz (red.), Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, Wrocław 1998, pp. 344-349.
 40. R. Padrón, The Spacious Word: Cartography, Literature, and Empire in Early Modern Spain, Chicago 2004.
 41. S. Petrycy, Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego, ed. by J. Wójcicki, Warszawa 2006.
 42. J. Pickles, A History of Spaces. Cartographic reason, mapping and the geo-coded world, London and New York 2004.
 43. K.N. Piechocki, Erroneous Mapping: Ptolemy and the Visualisation of Europe’s Est, in: K. Newman, J. Tylus (eds.), Early Modern Cultures of Translation, Washington, D.C. 2015, pp. 76-96.
 44. K.N. Piechocki, Cartographic Humanism: The Making of Early Modern Europe, Chicago 2019.
 45. S. Pinet, Literature and Cartography in Early Modern Spain: Etymologies and Conjectures, in: D. Woodward (ed.), The History of Cartography, vol. 3: Cartography in the European Renaissance, part 1, Chicago, London 2007, pp. 469-476.
 46. Ja. van Putten, Networked Nation. Mapping German Cities in Sebastian Münster’s ‘Cosmographia’, Leiden-Boston 2017.
 47. F. Reitinger, Literary Mapping in German-Speaking Europe, in: D. Woodward (ed.), The History of Cartography, vol. 3: Cartography in the European Renaissance, part 1, Chicago, London 2007, pp. 438-449.
 48. S. Roberts, ‘Poet and ‘World Painter’: Francesco Berlinghieri’s Geographia (1482)’, “Imago Mundi”, 62, 2010, 2, pp. 145-160.
 49. M.K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus), wydanie dwujęzyczne, transl. M. Plezia, ed. by S. Skimina, Wrocław 1954.
 50. M.K. Sarbiewski, Liryki oraz Droga rzymska i fragment Lechiady/Lyrica quibus accesserunt Iter Romanum et Lechiados fragmentum, transl. T. Karyłowski, ed. by M. Korolko, Jan Okoń, Warszawa 1980.
 51. E. Sarnowska-Temeriusz, Wstęp, in: E. Sarnowska-Temeriusz, Je. Mańkowski (red.), Poetyka okresu renesansu, Wrocław 1982, pp. III-CXXII.
 52. N. Safier, I. Mendes dos Santos, Mapping Maritime Triumph and the Enchantment of Empire: Portuguese Literature of the Renaissance in: D. Woodward (ed.), The History of Cartography, vol. 3: Cartography in the European Renaissance, part 1, Chicago, London 2007, pp. 461-468.
 53. J.C. Scaliger, Poetices libri septem, Lyoni 1561.
 54. G. Schilder, Monumenta Cartographica Neerlandica, vol. IX: Hessel Gerritsz. (1580/81-1632). Master Engraver and Map Maker, Who ‘Roled’ the Seas, Amsterdam 2013.
 55. S. Seegel, Mapping Europe’s Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire, Chicago and London 2012.
 56. H.S. Turner, Literature and Mapping in Early Modern England, 1520-1688, in: D. Woodward (ed.), The History of Cartography, vol. 3: Cartography in the European Renaissance, part 1, Chicago, London 2007, pp. 412-426.
 57. T. Veneri : Picture et scripture. Ipotesi su poesia e cartografia fra Medioevo e Rinascimento in: M. Guglielmi, G. Iacoli (a cura di), Piani sul mondo. Le mappe nell’imaginazione letteraria, Macerata 2012, pp. 29-48.
 58. S. Waltoś, Collegium Maius of the Jagiellonian University, Kraków 1999.
 59. L. Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994.
 60. D. Woodward, Medieval Mappaemundi, in: J.B. Harley, D. Woodward (eds.), The History of Cartography, vol. 1, Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, Chicago and London 1987, pp. 286-370.
 61. J. Ziomek, Niezwykłe i nie leda pióro, in: Jan Błoński (ed.) Jan Kochanowski. Interpretacje, Kraków 1989, pp. 95-107.
PDF
 • Publication Year: 2020
 • Pages: 117-136
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2020 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2020
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2020 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

Poetic Mapping of the Polish Crown at the Turn of the 16th and 17th Centuries and Its Relation to Cartographic Imitation in Renaissance Poetry

Authors

Jakub Niedzwiedz

Language

English

DOI

10.36253/978-88-5518-198-3.07

Peer Reviewed

Publication Year

2020

Copyright Information

© 2020 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

Essays on the Spread of Humanistic and Renaissance Literary Civilization in the Slavic World (15th-17th Century)

Editors

Giovanna Siedina

Peer Reviewed

Publication Year

2020

Copyright Information

© 2020 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/978-88-5518-198-3

eISBN (pdf)

978-88-5518-198-3

eISBN (epub)

978-88-5518-199-0

Series Title

Biblioteca di Studi Slavistici

Series ISSN

2612-7687

Series E-ISSN

2612-7679

187

Fulltext
downloads

278

Views

Export Citation

1,310

Open Access Books

in the Catalogue

1,977

Book Chapters

3,390,281

Fulltext
downloads

4,172

Authors

from 873 Research Institutions

of 64 Nations

63

scientific boards

from 340 Research Institutions

of 43 Nations

1,159

Referees

from 346 Research Institutions

of 37 Nations