Contained in:
Book Chapter

The Mountain Village of Razëm

 • Antonio Laurìa
 • Valbona Flora
 • Kamela Guza

Part II of the book focusses on Razëm, a hamlet of the mountain village of Vrith, in the Municipality of Malësi e Madhe. Razëm lies within the Regional Natural Park of Shkrel and is considered the “gateway” to the Western Albanian Alps. The evocative landscape, the quality of the air and the proximity to Shkodër have transformed Razëm into a proper tourist resort. In the first chapters, the importance of the intangible heritage is stressed. The quality of the typical products and of the culinary tradition, the rhapsodic chants based on the Eposi i Kreshnikëve, the tradition of the customary law based on the Kanun code, the religious festivities and the xhubleta (as a most significant feature of local craftsmanship) are some of the issues addressed. In the following chapters, the multiple aspects of the tangible heritage are analysed. Here, the quality of the natural and pastoral landscape – characterised by alpine pastures and typical hut settlements –, together with the building tradition of the area, is highlighted. A special attention is dedicated to a complex of villas built by the rich bourgeoisie from Shkodër during the Twenties and Thirties, a unique phenomenon that deserves a proper in-depth study. For each of the aforementioned issues, the theoretical and historical analysis are closely bound to an evaluation of those features of the cultural heritage that could be enhanced to guarantee a sustainable tourism development of the area. Each chapter ends with a consistent set of specific intervention strategies. They are substantive tools for action aimed at public and private local actors.

 • Keywords:
 • Albania; Cultural Heritage,
 • Lesser-known cultural sites; Cultural Transfer,
 • Human Development,
 • Sustainable Development,
+ Show More

Antonio Laurìa

University of Florence, Italy - ORCID: 0000-0001-7624-6726

Valbona Flora

University of Florence, Italy - ORCID: 0000-0002-0992-8580

Kamela Guza

University of Florence, Italy - ORCID: 0000-0002-5455-8558 

 1. ALPIN (2015), Analiza e Zinxhirit të Vlerës së Prodhimeve të Dyta të Pyllit në Rrethin e Pukës (Analysis of the Value Chain of Forest Food Products in the Region of Pukë) [on-line resource no more available]
 2. Armao, E. (1933), Località, Chiese, Fiumi, Monti e i Toponimi Varii di un'Antica Carta dell'Albania Settentrionale, Roma: Istituto per l'Europa orientale.
 3. Bashkia Malësi e Madhe (2017), Plani i Përgjithshëm Vendor (General Town Plan).
 4. Bardhoshi, N. (2012a), Albanian communism and legal pluralism. The question of Kanun continuity. Ethnologia Balkanica, 16: 107-125.
 5. Bardhoshi, N. (2012b), Family property in Albanian customary law. In Hemming, A, Kera, G. & Pandelejmoni, E. (eds) (2012), Albania. Family, Society and Culture in the 20th Century, Zürich-Berlin: Lit Verlag, pp. 67-78.
 6. Bardhoshi, N. (2013), Legal dynamics in a border area: between customary law and state law. Journal of Legal Anthropology, 3(1): 314-332.
 7. Bardhoshi, N. (2016), Antropologji e Kanunit (Anthropology of the Kanun) (2nd edition), Tirana: Pika pa sipërfaqe.
 8. Baxhaku, A. (2019), Stanze della grande solitudine. La Casa Studio Kadare (Kadare Shtëpia Studio). Firenze Architettura, 23 (1): 160-165.
 9. Belfiore, E. (2013), Lo spazio pubblico. La contrazione del dominio pubblico nella città e i modelli e i principi per la sua costruzione. Lecture, 6: 60-67.
 10. Bido, A. (1991), Arti Popullor në Veshje e Tekstile. Malësitë e Shqipërisë Veriore (The Traditional Art of Clothing and Textiles. The Mountains of North-Albania), Tirana: Shtypshkronja e Re.
 11. Bonesio, L. (2017), Paesaggio, Identità e Comunità tra Locale e Globale, Milano: Mimesis.
 12. CAI - Club Alpino Italiano (2010), Sentieri. Pianificazione, Segnaletica e Manutenzione. Quaderno di escursionismo n. 1. Retrieved from www.cai.it/wp-content/uploads/2018/12/8-1-Quaderno_1_2010.pdf [Last access 06.2020]
 13. Collina, L. (2011), L'Uomo Inchiodato, la Donna Incatenata. Il Ruolo della Donna all'Interno delle Vendette di Sangue in Albania Secondo il Codice del Kanun, unpublished MSc Thesis, University of Bologna, Faculty of Political Sciences, Degree Course in “International Development and Cooperation”.
 14. De Ferrari, A. (1983), Vincenzo Coronelli. In Dizionario Biografico degli Italiani (vol. 29). Retrieved from www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-coronelli_%28Dizionario-Biografico%29/ [Last access: 06.2020].
 15. Diku, A., Shuka, L. (2017), Pyjet e Vjetër të Ahut në Shqipëri. Natyra Shqiptare (Old Beech Forests in Albania. The Albanian Nature), Tirana: Pseda-Iliria.
 16. Dingo, F. (2007), Identità Albanesi. Un Approccio Psico-Antropologico, Acireale-Roma: Bonanno.
 17. Dojaka, A. (2017), Studime (Studies), Tirana: Akademia e Shkencave.
 18. Gjeçovi, Sh. (1933), Kanuni i Lekë Dukagjinit: Vepër Postume (The Kanun of Lekë Dukagjini: Posthumous Work), Shkodër: Shtypshkronja françeskane.
 19. INCA (Institute for Nature Conservation in Albania) (2015), Plani i Menaxhimit për Parkun Kombëtar “Alpet e Shqipërisë” (Management Plan for the National Park “Alpet e Shqipërisë”) (Draft)
 20. Karaiskaj, G. & Klosi, A. (eds) (2002), Shqipëria e Vjetër: Studime Gjeografike, Etnografike dhe Historike nga Ish-Konsulli i Përgjithshëm i Monarkisë Austro-Hungareze në Shkodër (The Old Albania: Geographical, Ethnographical and Historical Studies by the Former Consul of the Austro-Hungarian Monarchy in Shkodër), Tirana: K&B.
 21. Kasteleti, Xh., Vilari, S., Ahmetaj, L. & Velija, Q. (2009), E Drejta Zakonore, Shoqëria, Ligji (Customary Law, Society, Law), Tirana: Kristal.
 22. Kurti, D. (1986), Tradita e Madrës në Mat (The Tradition of the “Madra” in Mat). Kultura Popullore, 2: 81-87.
 23. Luzati, S. (2012a), Qyteti i Shkodrës: Urbanistika dhe Arkitektura Gjatë Pavarësisë e Rilindjes Kombëtare (The City of Shkodra: Urban Planning and Architecture During the Indipendence and the National Renaissance), Tirana: Kumi.
 24. Luzati, S. (2012b), Kol Idromeno Arkitekt (Kol Idromeno as an Architect), Tirana: Kumi.
 25. MBZR- Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (Ministry of Agriculture, Rural Development and Water) (2014), Inter-sectoral Strategy for Agriculture and Rural Development for the Period 2015-2020, Tirana. Retrieved from anrd.al/wp-content/uploads/2016/04/Strategjia-Nder-Sektoriale-ZhB.pdf [Last access: 06.2020]
 26. Mëhilli, E. (2017), From Stalin to Mao. Albania and the Socialist World, Ithaca (NY)-London: Cornell University Press.
 27. MTM – Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (Ministry of Tourism and Environment) (2017), Plani Kombëtar Sektorial i Turizmit për Rajonin e Alpeve Shqiptare (Sectorial National Plan for Tourism in the Region of Albanian Alps).
 28. Muka, A., Riza, E. & Thomo, P. (2004), Vendbanime dhe Banesa Popullore Shqiptare (Albanian Traditional Settlements and Dwellings) (vol. 1), Tirana: Toena.
 29. Muka, A. (2007), Ndërtimet Tradizionale Fshatare (Traditional Rural Buildings), Tirana: Akademia e Shkencave.
 30. Nopcsa, F. (2013), Fiset e Malësisë së Shqipërisë Veriore dhe e Drejta Zakonore e Tyre (The Northern Albanian Families and Their Customary Law), Tirana: Eneas.
 31. Papleka, F., (1985), Thesare të Kulturës Popullore (Treasures of the Traditional Culture), Tiranë: 8 Nëntori.
 32. Prifti, K. (ed) (2002), Historia e Popullit Shqiptar (History of Albanian People) (Vol. 2), Tirana: Akademia e Shkencave.
 33. Prifti, K. & Shpuza, G. (eds) (2007), Historia e Popullit Shqiptar (History of Albanian People) (Vol. 3), Tirana: Akademia e Shkencave.
 34. Prifti, Sh. (1976), Banesa shkodrane me çardak në gjithë ballin (The dwellings of Shkodër with “çardak” along the facade). Monumentet, 12: 109-121.
 35. Prifti, Sh. (1979), Restaurimi i një banese me çardak në Shkodrën e vjetër (The restoration of a dwelling with “çardak” in the old part of Scutari). Monumentet, 17: 133-146.
 36. Prifti, Sh. (2001), Një shembull i zhvilluar i banesës shkodrane dhe problemet e restaurimit të saj. Banesa e Gjyleve (An evolved example of dwelling in Shkodër and issues around its restoration. The “Gjyleve” dwelling). Monumentet, 1992-1999: 219-245.
 37. Riza, E., (1991), Qyteti dhe Banesa Shqiptare e Mesjetës së Vonë: Shek. XV-Mesi i Shek. XIX (The Albanian Traditional Dwelling and the City in the Late Middle Ages: 15th Century-Half 19th Century), Tirana: Akademia e Shkencave.
 38. Riza, E. (2010), Banesa Popullore Shqiptare (The Albanian Traditional Dwelling), Tirana: Akademia e Shkencave.
 39. Schmitt, O. J. (2020), Gli Albanesi, Bologna: Il Mulino.
 40. Shkurti, S. (1985), Mbjellja e drithërave (Cereal seeding). Etnografia Shqiptare, 14: 32-57.
 41. Shkreli, E. (2018), Trashëgimia Ndërtimore në Theth. Udhëzues për Banorët, Mjeshtrat, Profesionistët dhe Vendimmarrësit (The Built Heritage in Theth. Guidelines for the Inhabitants, Builders, Professionals and Decision Makers), Tirana: GIZ. Retrieved from issuu.com/go2albania/docs/trashegimia_ndertimore_ne_theth_-_e [Last access 06.2020].
 42. Tönnes, B. (1975) Albania: an atheist State. Religion in Communist Lands, (3): 4-7.
 43. Tönnes, B. (1982) Religious persecution in Albania. Religion in Communist Lands, (10): 242-255.
 44. Ulqini, K. (1997), Veshjet popullore të Malësisë së Shkodrës (The traditional garments in the mountains of Shkodër). Etnografia shqiptare, 17: 101-114.
 45. VIS (2019), Agro-Reçi SH.B.B. Piano di Gestione Biennio 2019 - 2020.
 46. Voell, S. (2003). The Kanun in the city: Albanian customary law as a habitus and its persistence in the suburb of Tirana, Bathore. Anthropos, 98 (1), 85-101.
 47. Voell, S. (2011). The Kanun in ethnographic self-description: research into Albanian traditional law during socialism. In Brunnbauer, U., Kraft, C. & Schulze Wessel, M. (eds.) Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe: Scientific Self-Description in State Socialist Countries. München: Oldenbourg, 278-294.
 48. Voell, S. (2012). ‘The smiling daughters‘: traditional clan-structures and customary law in postsocialist Albania. In Hemming, A., Kera, G. & Pandelejmoni, E. (eds.) Albania: Family, Society and Culture in the 20th Century. Münster: Lit, pp. 147-162.
 49. Voell, S. (2016). Identity and traditional law in Albania and Georgia. Retrieved from www.academia.edu/21225456/Identity_and_Traditional_Law_in_Albania_and_Georgia_2016_ [Last access 06.2020].
PDF
 • Publication Year: 2020
 • Pages: 157-224

XML
 • Publication Year: 2020

Chapter Information

Chapter Title

The Mountain Village of Razëm

Authors

Antonio Laurìa, Valbona Flora, Kamela Guza

Language

English

DOI

10.36253/978-88-5518-175-4.02

Peer Reviewed

Publication Year

2020

Copyright Information

© 2020 2020

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

Five Albanian Villages

Book Subtitle

Guidelines for a Sustainable Tourism Development through the Enhancement of the Cultural Heritage

Authors

Antonio Laurìa, Valbona Flora, Kamela Guza

Peer Reviewed

Publication Year

2020

Copyright Information

© 2020 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/978-88-5518-175-4

ISBN Print

978-88-5518-174-7

eISBN (pdf)

978-88-5518-175-4

eISBN (xml)

978-88-5518-176-1

Series Title

Studi e saggi

Series ISSN

2704-6478

Series E-ISSN

2704-5919

276

Fulltext
downloads

330

Views

Export Citation

1,319

Open Access Books

in the Catalogue

1,988

Book Chapters

3,439,684

Fulltext
downloads

4,186

Authors

from 875 Research Institutions

of 64 Nations

64

scientific boards

from 342 Research Institutions

of 43 Nations

1,216

Referees

from 363 Research Institutions

of 38 Nations