Contained in:
Book Chapter

Dante Alighieri nella lingua e nella cultura macedone

 • Anastasija Ǵurčinova
 • Ruska Ivanovska-Naskova

The aim of this paper is to examine the influence of Dante Alighieri in the Macedonian cultural context through the translations and reception of his most important work, the Divina Commedia. The first part of the paper presents the translations of fragments of the poem published in the 1950s, translated by various Macedonian poets, and continues by presenting the translations by Georgi Stalev, who published parts of the poem in the 1960s, Inferno in 1967, and the whole poem (Inferno, Purgatorio and Paradiso) in 2006. The second part of the paper traces Dante’s impact on the literary works of Georgi Stalev, Bogomil Ǵuzel and Blaže Koneski as well as the poet’s influence in other domains of Macedonian culture.

 • Keywords:
 • Dante Alighieri,
 • Italian,
 • Macedonian,
 • Translation,
 • Reception,
+ Show More

Anastasija Ǵurčinova

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia - ORCID: 0000-0002-4783-8228

Ruska Ivanovska-Naskova

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia - ORCID: 0000-0002-9819-6851

 1. Aleksejev, Mihail Pavlovič, Viktor Maksimovič Žirmunski , Stefan Stefanovič Mokuljski , et al. 1956. Istorija zapadno-evropskih književnosti (Storia delle letterature d'Europa Occidentale), traduzione di Milan Kašanin. Beograd: Nolit.
 2. Alighieri, Dante. 1959. “Od ‘Božestvenata komedija‘, Pekolot – pesna prva” (Dalla ‘Divina Commedia’, L’inferno – canto primo), traduzione di Georgi Stalev, Sovremenost 1: 38-43.
 3. Alighieri, Dante. 1962. Pekolot (Inferno), scelta a cura di Ivo Frangeš, traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Kočo Racin.
 4. Alighieri, Dante. 1967. Pekolot (Inferno), traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Makedonska kniga.
 5. Alighieri, Dante. 1982 (1967). Pekolot (Inferno), traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Makedonska kniga.
 6. Alighieri, Dante. 1988 (1967). Pekolot (Inferno), traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Makedonska kniga.
 7. Alighieri, Dante. 1996 (1967). Pekolot (Inferno), traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Detska radost.
 8. Alighieri, Dante. 2002 (1967). Božestvena komedija: Pekolot (Divina Commedia: Inferno), traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Matica makedonska.
 9. Alighieri, Dante. 2006a. Božestvena komedija: Pekolot (Divina Commedia: Inferno), traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Kultura.
 10. Alighieri, Dante. 2006b. Božestvena komedija: Čistilišteto (Divina Commedia: Purgatorio), traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Kultura.
 11. Alighieri, Dante. 2006c. Božestvena komedija: Rajot (Divina Commedia: Paradiso), traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Kultura.
 12. Alighieri, Dante. 2017. Božestvenata komedija (Divina Commedia), CD, traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Ministerstvo za trud i socijalna politika.
 13. Alighieri, Dante. 2021. Pekolot (Inferno), traduzione di Georgi Stalev. Skopje: Fluktus. </www.samoglas.mk/> (10/2022).
 14. Andreevski, Cane. 2020 (1999). Razgovori so Koneski (Conversazioni con Koneski). Skopje: Matica makedonska.
 15. Čale, Frano, a cura di. 1984. Radovi Međunarodnog simpozija Dante i slavenski svijet (Atti del Convegno internazionale Dante e il mondo Slavo), Dubrovnik, 26-29. X. 1981. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 16. Deanović, Mirko. 1955 “Dante.” Literaturen zbor 2: 63-79.
 17. Ǵurčinov, Milan. 1994. “Aleksandar Aco Karamanov, život, ličnost, delo” (Aleksandar Aco Karamanov, vita, personaggio, opere). In Aco Karamanov, Srebreni soništa (Sogni d’argento), 9-76. Skopje: Grigor Prličev.
 18. Ǵurčinova, Anastasija. 2001. Italijanskata kniževnost vo Makedonija (La letteratura italiana in Macedonia). Skopje: Institut za makedonska literatura.
 19. Ǵurčinova, Anastasija. 2002a. “Od makedonsko-italijanskite kniževni vrski: recepcijata na Dante Aligieri vo Makedonija” (Dalle relazioni letterarie italo-macedoni: la ricezione di Dante Alighieri in Macedonia). In XXVIII Naučna konferencija na XXXIV Seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Atti di convegno, a cura di Maksim Karanfilovski, 577-94. Skopje: Univerzitet “Sv, Kiril i Metodij”.
 20. Ǵurčinova, Anastasija. 2002b. Prličev i Ariosto ili za smeata i melanholsijata (Prličev e Ariosto ovvero del riso e della malinconia). Skopje: Magor.
 21. Ǵurčinova, Anastasija. 2007. “Come tradurre i classici: Dante, Petrarca e Ariosto nelle traduzioni macedoni.” In Tempo d’incontri, Atti dei seminari Tempus JEP 18101-2003, a cura di Anastasija Gjurcinova, e Vanna Zaccaro, 187-98. Skopje: Univerzitet “Sv, Kiril i Metodij”.
 22. Ǵurčinova, Anastasija. 2015. “Dante i nie” (Dante e noi). Utrinski vesnik, 19-20 dicembre, 2015.
 23. Ǵurčinova, Anastasija. 2021. “Blaže Koneski e Dante Alighieri: omaggio ai poeti e alla poesia.” Palimpsest 6, 12: 97-106. <https://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/article/view/4762> (10/2022).
 24. Ǵuzel, Bogomil. 1963. Alhemiska ruža (Rosa alchemica). Skopje: Kultura.
 25. J.P. 1968. “Pekolot od Dante” (L’inferno di Dante). Nova Makedonija, 24 febbraio, 1968.
 26. Kohan, Petar Semjonovič. 1954. Istorija zapadnoevropske književnosti (Storia della letteratura d’Europa Occidentale). volume I. traduzione di Dragutin Marković. Sarajevo: Veselin Masleša.
 27. Koneski, Blaže. 2011. Celokupni dela na Blaže Koneski (Opere complete di Blaže Koneski). volume II. Poezija (Poesie). Skopje: Makedonska akademija na nauki i umetnosti. <http://koneski.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/11/2-tom-KONESKI-1.pdf> (10/2022).
 28. Koneski, Blaže. 2018. Celokupni dela na Blaže Koneski (Opere complete di Blaže Koneski). volume V. Svetot na pesnata i legendata (Il mondo della poesia e della leggenda). Skopje: Makedonska akademija na nauki i umetnosti. <http://koneski.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/10/5-tom-KONESKI.pdf> (10/2022).
 29. Koneski, Blaže. 2021. Celokupni dela na Blaže Koneski (Opere complete di Blaže Koneski). volume XII. Prilozi za sovremeniot makedonski jazik (Contributi sulla linguia letteraria macedone). Skopje: Makedonska akademija na nauki i umetnosti. <http://koneski.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/Koneski-T.12.pdf> (10/2022).
 30. Masi, Alessandro. 2015. “Dante e l’Europa. L’universalità del pensiero dantesco.” Istituto Dante Alighieri, Skopje. <http://ladante.mk/?p=2257&lang=it> (10/2022).
 31. Minissi, Nullo. 2007a. Blaže Koneski poet i gramatičar / Blaže Koneski poeta e grammatico (ed. bilingue). Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite.
 32. Minissi, Nullo. 2007b. Il più inutile mestiere del mondo. Firenze: Leo Olschki.
 33. Nikodinovska Radica, e Ruska Ivanovska-Naskova. 2012. “Poetot i lingvistot Nulo Minisi za poetot i lingvistot Blaže Koneski” (Il poeta e linguista Nullo Minissi sul poeta e linguista Blaže Koneski). In Meǵunaroden naučen simpozium: Blaže Koneski i makedonskiot jazik, literatura i kultura, a cura di Ala Šešken, Jan Sokolovski, Jordana Markoviḱ, et al., 651-57. Skopje: Filološki fakultet “Blaže Koneski”.
 34. Pavlovski, M., e Ǵ. Milošev, a cura di. 1953. Primeri od literaturata (Esempi letterari), manuale per la V classe. Skopje: Prosvetno delo.
 35. Prlja Nina, e Tanja Stojanova Dueva. 2021. “Pekol” no dobro delo na Dante! (“Inferno”, ma buona opera di Dante). Skopje: Kapka. <https://issuu.com/brankoprlja.knigi/docs/kapka_faktopedija_dante_za_issuu> (10/2022).
 36. Roić, Sanja. 1982. “Bibliografia ‘Dante nelle letterature jugoslave’ (I).” Studia romanica et anglica zagrabiensia 27, 1-2: 241-61. <https://hrcak.srce.hr/file/179955> (10/2022).
 37. Roić, Sanja. 1983. “Bibliografia ‘Dante nelle letterature jugoslave’ (II).” Studia romanica et anglica zagrabiensia 28, 1-2: 205-62.
 38. Saržoska, Aleksandra. 2017. “Za prepevot na Božestvenata komedija od Dante Aligieri na makedonski jazik” (Sulla traduzione della Divina Commedia di Dante Alighieri in lingua macedone). In XLIII naučna konferencija na XLIX megunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Atti di convegno, a cura di Jan Sokolovski, Viktor Friedman, Ala Šešken, et al., 135-43. Skopje: Univerzitet “Sv, Kiril i Metodij”.
 39. Stalev, Georgi. 1974. Devet portreti od svetskata kniževnost. Skopje: Naša kniga.
 40. Stalev, Georgi. 1989. Vtoriot Omir (Il secondo Omero). Skopje: Makedonska kniga.
 41. Trajkovski, Blagoja, Živko Cvetkovski , Stojka Bojkovska, et al. 2002. Nastavna programa po makedonski jazik i literatura za II godina (Lingua e letteratura macedone per il secondo anno delle superiori - programma di studio). Skopje: Ministerstvo za obrazovanie i nauka. <https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/Nastavna_programa-Makedonski_jazik_i_literatura-II_GO-mkd.pdf> (10/2022).
PDF
 • Publication Year: 2022
 • Pages: 153-166
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2022 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2022
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2022 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

Dante Alighieri nella lingua e nella cultura macedone

Authors

Anastasija Ǵurčinova, Ruska Ivanovska-Naskova

Language

Italian

DOI

10.36253/979-12-2150-003-5.09

Peer Reviewed

Publication Year

2022

Copyright Information

© 2022 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

Itinerari danteschi nelle culture slave

Editors

Giovanna Siedina

Peer Reviewed

Publication Year

2022

Copyright Information

© 2022 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/979-12-2150-003-5

eISBN (pdf)

979-12-2150-003-5

eISBN (xml)

979-12-215-0013-4

Series Title

Biblioteca di Studi di Filologia Moderna

Series E-ISSN

2420-8361

118

Fulltext
downloads

137

Views

Export Citation

1,319

Open Access Books

in the Catalogue

1,988

Book Chapters

3,439,684

Fulltext
downloads

4,186

Authors

from 875 Research Institutions

of 64 Nations

64

scientific boards

from 342 Research Institutions

of 43 Nations

1,216

Referees

from 363 Research Institutions

of 38 Nations