Contained in:
Book Chapter

Et in Inferno ego! Sulle narrazioni di anabasi e catabasi d’ispirazione dantesca nelle opere dei romantici polacchi

 • Andrea F. De Carlo

This paper focuses on the anabasis and katabasis narratives inspired by Dante in the works of the most representative Polish romantics: Adam Mickiewicz (1798-1855), Juliusz Słowacki (1809-1849), Zygmunt Krasiński (1812-1859) and Cyprian Kamil Norwid (1821-1883). It was the Divina Commedia which exercised the greatest influence on the poets, especially Inferno, which became a forerunner of the Polish reality itself. But whereas Dante’s Inferno is identified with the underworld, the Polish Romantics’ locus horridus coincides with the actual world. If the Dantesque journey is a katabasis to the underworld, the descent portrayed by Polish poets is an anabasis towards a volcano crater covered with lava and ice. Moreover, according to the martyrological view, the Polish reality in those days was not only a place of suffering and tribulation, but also of expiation, which was a preparation for the arrival of paradise on Earth.

 • Keywords:
 • Dante Alighieri,
 • Inferno,
 • Polish romanticism,
 • Anabasis/Katabasis,
 • Reception of Dante’s Inferno,
+ Show More

Andrea F. De Carlo

University of Naples L'Orientale, Italy - ORCID: 0000-0001-9116-8308

 1. Alighieri, Dante. 1993 (1985). La Divina Commedia. Inferno, a cura di Aldo Vallone, e Luigi Scorrano. Napoli: Editrice Ferraro.
 2. Belza, Igor’. 1968. “Pol’skij Romantizm i Dante” (Il Romanticismo polacco e Dante). Dantovskie čtenija 1: 13-32.
 3. Brahmer, Mieczyslaw. 1965. “Dante in Polonia.” In Dante nel mondo. Raccolta di studi promossa dall’Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana, a cura di Vittore Branca, e Ettore Caccia, 357-64. Firenze: Leo S. Olschki Editore.
 4. Damiani, Enrico. 1937. “Influssi di poeti e prosatori italiani nella storia della letteratura polacca.” Romana 8-9: 335-48.
 5. De Carlo, Andrea F. 2016. “Między piekłem a niebem. Postrzeganie Boskiej Komedii Dantego przez Zygmunta Krasińskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego” (Tra averno e cielo. La Divina Commedia di Dante recepita da Zygmunt Krasiński e Józef Ignacy Kraszewski). In Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy (Krasiński e Kraszewski di fronte al romanticismo e ai dilemmi europei del XIX secolo. Nel bicentenario della nascita degli scrittori), a cura di Maciej Junkiert, Wiesław Ratajczak, e Tomasz Sobieraj, 33-45. Poznań: Wyd. PTPN.
 6. De Carlo, Andrea F. 2017a. “Il canto di Partenope. Il mito di Napoli nella letteratura polacca tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.” In Polska i Włochy w dialogu kultur / La Polonia e l’Italia nel dialogo delle culture, a cura di Leonardo Masi, Ewa Nicewicz-Staszowska, Joanna Pietrzak-Thébault, et al., 191-202. Warszawa: Wyd. Naukowe UKSWW.
 7. De Carlo, Andrea F. 2017b. “La ‘Divina Commedia’ nella Polonia del XIX secolo. Le prime traduzioni polacche del poema dantesco a confronto.” In Il Dante dei moderni. La Commedia dall’Ottocento a oggi. Saggi critici, a cura di Joanna Szymanowska, e Izabela Napiórkowska, 125-44. Vicchio: LoGisma.
 8. De Carlo, Andrea F. 2019. Dantes maxime mirandus in minimis. Kraszewski e Dante. Napoli: Orientalia Parthenopea Edizioni.
 9. De Carlo, Andrea F. 2020. “W cieniu Wezuwiusza. O ambiwalentnym wizerunku Neapolu w twórczości Zygmunta Krasińskiego” (All’ombra del Vesuvio. Sull’immagine ambivalente di Napoli nelle opere di Zygmunt Krasiński). In Literackie podróże do wnętrza ziemi. Studia Viaggi letterari al centro della terra. Studi), a cura di Jarosław Ławski, e Malgorzata Burzka-Janik, 75-92. Białystok-Opole: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej.
 10. De Carlo, Andrea F. 2021a. “Miasto o wielu twarzach. Obraz Neapolu w twórczości Zygmunta Krasińskiego” (Una città dai mille volti. L’immagine di Napoli nelle opere di Zygmunt Krasiński). In Trans-misje polsko-włoskie relacje w literaturze, kulturze i języku (Tras-missioni. Relazioni polacco-italiane nella letteratura, nella cultura e nella lingua), a cura di Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak, e A.F. De Carlo, 15-32. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 11. De Carlo, Andrea F. 2021b. “Una città dai mille volti. L’immagine di Napoli nelle opere di Zygmunt Krasiński.” Fabrica Litterarum Polono-Italica 3, 1: 13-32. <https://www.journals.us.edu.pl/index.php/flit/article/view/11980/9341> (10/2022).
 12. De Carlo, Andrea F. 2022. “Il regno dei cieli in terra: ispirazioni e motivi del Paradiso dantesco nelle opere dei romantici polacchi.” Kwartalnik Neofilologiczny 69, 1: 33-44. <https://journals.pan.pl/dlibra/publication/141248/edition/123755/content> (10/2022).
 13. De Fanti, Silvano. 1981. “Introduzione.” In Cyprian K. Norwid, Poesie, traduzione di Silvano De Fanti, e Giorgio Origlia, 13-24. Bologna: Centro Studi Europa Orientale CSEO.
 14. Dicksteinówna, Julia. 1921. “La fortuna di Dante in Polonia.” L’Europa Orientale 1, 4: 233-41.
 15. Goleniščev-Kutuzov, Il’ja Nikolaevič. 1971. Tvorčestvo Dante i mirovaja kul’tura (L’opera di Dante e la cultura mondiale). Moskva: Nauka.
 16. Kallenbach, Józef. 1912. “ ’Wstęp’ Introduzione.” In Adam Czartoryski. Bard polski 1975 r. (Bardo polacco 1975), a cura di Józef Kallenbach, 3-17. Brody: F. West.
 17. Kleiner, Juliusz. 1947 (1938). Słowacki. Łódź: Poligrafika.
 18. Koczorowski, P.S. 1921. “Sześćsetlecie śmierci Dantego” (Il secentenario della morte di Dante). Prąd 6-7: 127-32.
 19. Krasiński, Zygmunt. 1852. Sen. Pieśń z niedokończonego Poematu, wyjęta z pozostałych rękopisów po świętej pamięci J. S. Leszno: Nakładem i drukiem Ernesta Günthera.
 20. Krasiński, Zygmunt. 1930 (1926). La non Divina Commedia, traduzione di Maria A. Kulczycka, con proemio del prof. Romano Pollak. Roma: Anonima Romana Editrice.
 21. Krasiński, Zygmunt. 1950. Prealba e Il figlio delle ombre, prima traduzione italiana, testo e commento a cura di Carlo Verdiani. Firenze: La Nuova Italia.
 22. Krasiński, Zygmunt. 2006. La commedia non divina, a cura di Giovanni Pampiglione, con l’introduzione di Leonardo Masi, un appunto sulla traduzione di Jaroslaw Mikołajewski. Roma: Edizioni La Fenice.
 23. Kuciak, Agnieszka. 2003. Dante romantyków. Recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida (Il Dante dei romantici. La Divina Commedia in Mickiewicz, Słowacki, Krasiński e Norwid). Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 24. Łempicki Stanisław (1930), “Dante a Polska” (Dante e la Polonia). In Stanisław Łempicki. Dante i kultura włoska w Polsce (dwa odczyty). Osobne odbicie z Feljetonów “Gazety Lwowskiej” (Dante e la cultura italiana in Polonia [due conferenze]. Estratto dai Feuilleton di „Gazeta Lwowska”). Lwów: odbito w Drukarni Polskiej.
 25. Lenartowicz, Teofil. 1871. Poesie polacche di Teofilo Lenartowicz recate in versi italiani da Ettore Marcucci. Firenze: Tipografia di G. Barbera.
 26. Litwornia, Andrzej. 2005. “Dantego któż się odważy tłumaczyć?”. Studia o recepcji Dantego w Polsce (“Dante, ma chi avrà il coraggio di tradurlo?” Studi sulla ricezione di Dante in Polonia). Warszawa: IBL.
 27. Mann, Maurycy. 1926. Echa włoskie w poezji Adama Asnyka (Echi italiani nella poesia di Adam Asnyk). Warszawa: Drukarnia Pocztowej Kasy Oszczędności.
 28. Marinelli, Luigi. 2011. “Epica e etica: oltre il dantismo polacco.” Critica del testo 14, 3: 253-91.
 29. Marinelli, Luigi. 2012. “Polski dantyzm między epiką a etyką” (Il dantismo polacco tra epica e etica). Roczniki Humanistyczne 60, 1: 127-63. <https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/5829/5623> (10/2022).
 30. Marinelli, Luigi. 2022. Noster hic est Dantes. Su Dante e il dantismo in Polonia. Roma: Lithos.
 31. Meriggi, Bruno. 1956. “Lirica ed epica nei poemi di A. Mickiewicz.” In Adam Mickiewicz, Pagine scelte, a cura di Giovanni Maver, introduzione di Bruno Meriggi, Riccardo Picchio, e Carlo Verdiani, 99-149. Milano: Italpress.
 32. Mickiewicz, Adam. 1842. “Lekcya dwudziesta trzecia (6 maja 1842)” (Lezione ventitreesima (6 maggio 1842). In Adam Mickiewicz. Kurs drugoletni (1841-1842) literatury sławiańskiéj wykładanéj w Kollegium Francuzkiém przez Adama Mickiewicza (Il secondo anno (1841-1842) di letteratura slava tenuto al Collegio francese da Adam Mickiewicz), traduzione dal francese di Felix Wrotnowski, 167-76. Paryż: Drukarnia Bourgogne et Martinet.
 33. Mickiewicz, Adam. 1898. Gli Dziady; Il Corrado Wallenrod e poesie varie, traduzione dal polacco di Aglauro Ungherini, preceduta da una lettera del sig. Ladislao Mickiewicz. Torino: R. Frassati.
 34. Mickiewicz, Adam. 1948. Dziady Wileńsko-Kowieńskie (Gli avi di Wilno-Kowno). Warszawa: Wiedza.
 35. Mickiewicz, Adam. 2006. Dziady. Corrado Wallenrod e brevi componimenti, testo a cura di Elena L. Cirillo, e Anton M. Raffo, introduzione a cura di Matilde Spadaro. Roma: Edizioni La Fenice.
 36. Mickiewicz, Adam. 2019. “Dziady parte III: Un esiliato polacco in Russia.” In “È dolce giusto tempo far follia”. Un’antologia personale della poesia polacca, traduzioni di Anton M. Raffo, a cura di Andrea Ceccherelli, 268-331. Roma: Lithos.
 37. Morawski, Krzysztof. 1965. “Dante w Polsce” (Dante in Polonia). Życie i myśl 3-4, 129-130: 142-56.
 38. Norwid, Cyprian K. 1971. Pisma wszystkie. volume III. Poematy (Tutti gli scritti. volume III. Poemi), a cura di J.W. Gomulicki. Warszawa: PIW.
 39. Piacentini, Marcello. 2008. Recensione “Adam Mickiewicz, Dziady. Corrado Wallenrod e brevi componimenti, testo a cura di Elena Ludovica Cirillo, introduzione di Matilde Spadaro, Edizioni La Fenice (Collana Classici), Roma 2006.” pl.it/rassegna italiana di argomenti polacchi 2: 808-14.
 40. Picchio, Riccardo. 1956. “Genesi ed evoluzione del pensiero di A. Mickiewicz.” In Adam Mickiewicz, Pagine scelte, a cura di Giovanni Maver, introduzione di Bruno Meriggi, Riccardo Picchio, e Carlo Verdiani, 283-368. Milano: Italpress.
 41. Salwa, Piotr. 2001. “Dante in Polonia: una presenza viva?.” Dante Studies, with the Annual Report of the Dante Society 119: 187-202.
 42. Sitnicki, Zygmunt. 1948. “Mickiewicz a Dante” (Mickiewicz e Dante). Pamiętnik Literacki 38: 335-73.
 43. Słowacki, Juliusz. 1902. Mindowe, re di Lituania: quadro storico in 5 atti; Il padre degli appestati: poema, traduzione letterale dall’originale polacco di Aglauro Ungherini. Torino-Roma: Casa Editrice Nazionale Roux e Viarengo.
 44. Słowacki, Juliusz. 1919. Anhelli, prima traduzione dall’originale polacco per cura di Paolo E. Pavolini. Lanciano: Carabba Editore (ristampa anastatica 2009).
 45. Sudolski, Zbigniew. 1978. “Krasiński a Dante” (Krasiński e Dante). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 13: 67-80.
 46. Szargot, Maciej. 2011. Pamięć słowa. Studia o poezji Juliusza Słowackiego (La memoria della parola. Studi sulla poesia di Juliusz Słowacki). Kraków: Księgarnia Akademicka.
 47. Szmydtowa, Zofia. 1964. “Dante a romantyzm polski” (Dante e il romanticismo polacco). In Zofia Szmydtowa. Poeci i poetyka (Poeti e poetica), 326-37. Warszawa: PWN.
 48. Ugniewska, Joanna. 1984. “Ispirazione dantesca della Non-Divina Commedia di S. Krasiński.” In Dante i slavenskij svijet. Razred za suvremenu književnost (Dante e il mondo slavo. Atti del Convegno Internazionale) (Dubrovnik 26-29.X.1981), a cura di Frano Čale, 695-700. Zagreb: JAZU.
 49. Vincenz, Stanisław. 1980. “Dantyzm w Polsce” (Il dantismo in Polonia). In Stanisław Vincenz. Z perspektywy z podróży (Dal punto di vista del viaggio), 174-233. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 50. Vincenz, Stanisław. 1997. Eseje i szkice zebrane (Saggi e schizzi raccolti), selezione e introduzione di Andrzej Vincenz, a cura di Marek Klecel, e Andrzej S. Kowalczyk. volume 1. Wrocław: Wirydarz.
 51. Windakiewicz, Stanisław. 1916. “Krasiński i Dante” (Krasiński e Dante). Rozprawy Wydziału Filologicznego 53: 3-15.
PDF
 • Publication Year: 2022
 • Pages: 81-96
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2022 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2022
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2022 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

Et in Inferno ego! Sulle narrazioni di anabasi e catabasi d’ispirazione dantesca nelle opere dei romantici polacchi

Authors

Andrea F. De Carlo

Language

Italian

DOI

10.36253/979-12-2150-003-5.05

Peer Reviewed

Publication Year

2022

Copyright Information

© 2022 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

Itinerari danteschi nelle culture slave

Editors

Giovanna Siedina

Peer Reviewed

Publication Year

2022

Copyright Information

© 2022 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/979-12-2150-003-5

eISBN (pdf)

979-12-2150-003-5

eISBN (xml)

979-12-215-0013-4

Series Title

Biblioteca di Studi di Filologia Moderna

Series E-ISSN

2420-8361

131

Fulltext
downloads

107

Views

Export Citation

1,319

Open Access Books

in the Catalogue

1,988

Book Chapters

3,439,684

Fulltext
downloads

4,186

Authors

from 875 Research Institutions

of 64 Nations

64

scientific boards

from 342 Research Institutions

of 43 Nations

1,216

Referees

from 363 Research Institutions

of 38 Nations