Book Chapter

Seasonal dynamics of cadmium and plumbum in the Turia and Pripyat rivers

 • Halyna Humeniuk
 • Olena Voloshyn
 • Volodymyr Voloshyn

The anthropogenic pressure on aquatic ecosystems leads to a significant transformation of their quantitative and qualitative composition. Many rivers of Ukraine are polluted. The object of research was the surface waters of the rivers Pripyat and Turiya (Volyn region, Ukraine). Analysis of the qualitative and quantitative composition of toxicants (Cd, Pb) showed that the waters of the rivers have high level of pollution. A negative phenomenon in the studied reservoirs is a significant excess of concentrations of heavy metals: lead in 118 times and cadmium in 110 times in August.

 • Keywords:
 • Aquatic ecosystem,
 • Anthropogenic pressure,
 • Pollution by Cadmium and Plumbum,
 • Turiya and Pripyat rivers,
+ Show More

Halyna Humeniuk

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Olena Voloshyn

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Volodymyr Voloshyn

Ternopil State Medical University, Ukraine

 1. Anonymous - Pro stan vody r. Turiya u mistsyakh masovoho vidpochynku na vodi [About the state of water of the Turia-river in the places of mass recreation on the water] (Electronic resource) / Access mode: http://www.volindses.com.ua [in Ukraine]
 2. Anonymous - Promyslova ekolohiya. Tekhnolohiyi zakhystu navkolyshnʹoho seredovyshcha [Industrial ecology. Environmental Protection Technologies] (Electronic resource) / Access mode: http://eco.com.ua/content/osnovni-shlyakhi-zakhistu-vodnikh-resursiv [in
 3. Anonymous - Rehionalʹni dopovidi pro stan navkolyshnʹoho seredovyshcha [Regional Reports about the State of the Environment] (Electronic Resource) / Access Mode: https://menr.gov.ua/news/31778.html [in Ukraine]
 4. Anonymous (1990) - Hranychno dopustymi znachennya pokaznykiv yakosti vody dlya rybohospodarsʹkykh vodoym. Zahalʹnyy perelik HDK i OBRV shkidlyvykh rechovyn dlya vody rybohospodarsʹkykh vodoym [Maximal allowable values of water quality indicators for fishe
 5. Byyak V.Y., Lyavrin B.Z., Khomenchuk V.O., Kurant V.Z. (2010) - Analiz hidrokhimichnykh pokaznykiv malykh richok Zakhidnoho podillya [Analysis of hydrochemical indicators of small rivers in the Western Podillia], Scientific notes of Ternop. nat. ped Un-si
 6. 5 Dudnikova I.I., Pushkin S.P. (2007) - Monitorynh dovkillya [Environmental Monitoring], K.: Publishing House of the European University, Part 2. [in Ukraine]
 7. Fedonenko O.V., Esipova N.B. (2004) - Suchasnyy promyslovyy ikhtiokompleks Zaporizʹkoho vodoskhovyshcha ta yoho kharakterystyka [Modern industrial ichthyo complex of Zaporizhzhya reservoir and its characteristic], , K.: Fish Industry No. 63, 242-245. [in
 8. Humeniuk H.B. (2003) - Rozpodil vazhkyh metaliv u hidroekosystemi prisnoi vodoimy (na prykladi Ternopilskoho stavu) [Heavy metals distribution in hydroecosystem of fresh water (on the example of Ternopil lake)] Ph.D. dissertation (ecology). Chernivtsi. [i
 9. Kholopov Yu. A. (2003) - Tyazhelyye metally kak faktor ekologicheskoy opasnosti [Heavy metals as a factor of environmental hazard], Samara: SamGAPS. [in Russia]
 10. Linnik P.N. (1999) – Tyazholyye metally v poverkhnostnykh vodakh Ukrainy: soderzhaniye i formy migratsii [Heavy metals in the surface waters of Ukraine: content and forms of migration], Hydrobiological journal, V.35, 1, 22–42. [in Ukraine]
 11. Linnik P.N., Nabivanets B.I. (1986) - Formy migratsii metallov v presnykh poverkhnostnykh vodakh [Forms of metal migration in unleavened surface waters], L.: Gidrometeoizdat. [in Russia]
 12. Linnik P.N., Zubko A.V., Zubenko I.B., Ignatenko I.I., Malinovskaya L.A. (2009) - Vliyaniye pH na migratsiyu razlichnykh form metallov v sisteme «donnyye otlozheniya-voda» v eksperimental'nykh usloviyakh [The effect of pH on the migration of various forms
 13. Moor D., Ramamurti S. (1987) - Tyazhelyye metally v prirodnykh vodakh. Kontrol' i otsenka vliyaniya [Heavy metals in natural waters. Control and assessment of influence], M.: Mir. [in Russia]
 14. Novikov Yu.V., Lastochkina K.O., Boldin Z.N. (1990) - Metody issledovaniya kachestva vody vodoyemov [Methods of research of water quality of reservoirs] / Yu.V. Novikov,. - M.: Medicine. [in Russia]
 15. Romanenko V.D., Zhukinskyy V.M., Oksiyuk O.P. (1998) - Metodyka ekolohichnoyi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriyamy [Method of ecological assessment of surface water quality according the relevant categories], M.: [in Russia]
PDF
 • Publication Year: 2020
 • Pages: 540-546
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2020 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2020
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2020 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

Seasonal dynamics of cadmium and plumbum in the Turia and Pripyat rivers

Authors

Halyna Humeniuk, Olena Voloshyn, Volodymyr Voloshyn

Language

English

DOI

10.36253/978-88-5518-147-1.54

Peer Reviewed

Publication Year

2020

Copyright Information

© 2020 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

Eighth International Symposium “Monitoring of Mediterranean Coastal Areas. Problems and Measurement Techniques”

Book Subtitle

Livorno (Italy) June 2020

Editors

Laura Bonora, Donatella Carboni, Matteo De Vincenzi

Peer Reviewed

Publication Year

2020

Copyright Information

© 2020 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/978-88-5518-147-1

eISBN (pdf)

978-88-5518-147-1

eISBN (xml)

978-88-5518-148-8

Series Title

Proceedings e report

Series ISSN

2704-601X

Series E-ISSN

2704-5846

152

Fulltext
downloads

191

Views

Export Citation

1,279

Open Access Books

in the Catalogue

1,537

Book Chapters

2,833,960

Fulltext
downloads

3,514

Authors

from 716 Research Institutions

of 55 Nations

58

scientific boards

from 322 Research Institutions

of 40 Nations

1,129

Referees

from 336 Research Institutions

of 35 Nations