Book Chapter

Desinenze di vocativo come formanti antroponimici. I nomi propri maschili in -e e -o nelle lingue slave

 • Andrea Trovesi

The study tests the hypothesis according to which the Slavic anthroponyms in -e and -o underwent evolution from vocative endings to hypocoristic derivative suffixes and then to anthroponymic formants. According to the Author, such a hypothesis can be considered entirely plausible, albeit only as a mechanism of formation parallel to and intertwined with other processes of morphemic function change. As a phenomenon observable in both diachrony and synchrony, categorial lability between vocative and word formation can thus be considered inherent in the system of Slavic languages. However the anthroponyms in -e and -o have had different diffusion and distribution in the various Slavic languages and today occupy dissimilar places within the system and varieties of each language.

 • Keywords:
 • Vocative endings,
 • Proper noun formation,
 • Slavic languages,
+ Show More

Andrea Trovesi

Sapienza University of Rome, Italy - ORCID: 0000-0001-7107-5657

 1. Belić, A. 1901. "Zur Entwicklungsgeschichte der slavischen Deminutiv- und Amplifikativsuffixe". Archiv für slavische Philologie 13: 134-205.
 2. Bernštejn, S.B. 1974. Očerki sravniteľnoj grammatiki slavjanskich jazykov. Moskva: Nauka.
 3. Bondaletov, V.D. 1983. Russkaja onomastika. Moskva: Prosveščenie.
 4. Braun, F. 1988. Terms of Address. Problems of patterns and usage in various languages and cultures. Berlin-New York-Amsterdam: De Gruyter.
 5. Cieślikowa, A. 1971. Derywacja paradygmatzcyna w staropolskiej antroponimii. Kraków: Polska Akademia Nauk.
 6. Domin, J. 1982. Słowotwórstwo hipokorystyków od imion własnych osobowych w języku polskim i rosyjskim. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 7. Dulewiczowa, I. 1986. "Vocativus – z paralelizmów bałtycko-słowiańskich". Acta Baltico-Slavica 17: 86-98.
 8. Franko, I. 1906. Pryčynky do ukrajins’koj onomastyky. Ľviv.
 9. Giannini, S. 2003. Il mutamento morfologico. In M. Benedetti, S. Giannini, G. Langobardi (a cura di). Il cambiamento linguistico. Suoni, forme, costrutti, parole. Roma: Carocci: 89-163.
 10. Ilčev, S. 1969. Rečnik na ličnite i familni imena u bălgarite. Sofija: Bălgarska Akademia na Naukite.
 11. Jovićević, R. 1992. Lična imena u staroslovenskom jeziku. Beograd: Filološki Fakultet.
 12. Kovačev, P.N. 1987. Bălgarska onomastika. Sofija: Nauka i izkustvo.
 13. Kurzowa, Z. 1970. Polskie rzeczowniki męskie na -o na tle słowiańskim. Wrocław: Ossolineum.
 14. Miklošić, F. 1860. Die Bildung der slavischen Personennamen. Wien: Kaiserliche-Königliche Hof- und Staatsdruckerei.
 15. Milewski, T. 1969. Indoeuropejskie imiona osobowe. Kraków: Akademia Nauk.
 16. Mirčev, K. 1978. Istoričeska gramatika na bălgarskija ezik. Sofija: Nauka i izkustvo.
 17. Nahtigal, R. 1961. Die slavischen Sprachen. Abriss der vergleichenden Grammatik. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
 18. Pleskalová, J. 1988. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno: Masarykova univerzita.
 19. Rospond, S. 1965. "Struktura i klassifikacija drevnevostočno-slavjanskich antroponimov (imena)". Voprosy jazykoznanija 3: 3-21.
 20. Rospond, S. 1966. "Struktura i klasyfikacja słowiańskich antroponimów". Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego 24: 203-224.
 21. Rozwadowski, J.M. 1961. Przyczynki do historycznej fonetyki języków słowiańskich. Rozwój pierwotnego wygłosowego *-os w słowiańskim i tzw. pierwsza wokalizacja jerów. In J. Safarewicz (a cura di). Wybór pism 2. Językoznawstwo indoeuropejskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 334-338.
 22. Rudnyćkyj, J.B. 1966. The Problem of Nom.Sg. Endings of o-Stems in Slavic. In D. Gerhardt, W. Weintraub, H.-J. Zum Winkel (a cura di). Orbis Scriptus. Dimitrij Tschižewskij zum 70. Geburtstag. München: Wilhelm Fink Verlag: 655-658.
 23. Šachmatov, A.A. 1957. Istoričeskaja morfologija russkogo jazyka. Moskva: Gosudarstvennoe učebno-pedagogičeskoe izdateľstvo.
 24. Stanislav, J. 1953. "Zo slovenskej historickej gramatiky. Hypokoristiká na -o, -e". Slavia 21(2-3): 246-251.
 25. Stanislav, J. 1973. Dějiny slovenského jazyka, IV. Syntax 1. Bratislava: SAV.
 26. Stanislav, J. 1973. Dějiny slovenského jazyka, V. Syntax 2. Bratislava: SAV.
 27. Stieber, Z. 1979. Zarys gramatyki porównaczej językók słowiańskich. Warszawa: PWN.
 28. Superanskaja, A.V. 1969. Struktura imeni sobstvennogo (Fonologija i morfologija). Moskva:Nauka.
 29. Svoboda, J. 1964. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha: Akademie Věd.
 30. Taszycki, W. 1968. Polskie nazwy osobowe. In W. Taszycki (a cura di). Onomastyka i historia języka polskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład narodowy im. Ossolińskich.
 31. Trávníček, F. 1935. Historická mluvnice československá. Úvod, hláskosloví a tvarosloví. Praha: Melantrich.
 32. Trovesi, A. 2010. Instabilità categoriale e oscillazioni funzionali del vocativo nelle lingue slave. Casi di convergenza funzionale tra vocativo e vezzeggiativi. In R. Benacchio, L. Ruvoletto (a cura di). Lingue slave in evoluzione. II Incontro di Linguistica slava. Padova: UNIPRESS: 179-190.
 33. Tupikov, N.M. 2005. Slovar’ drevenerusskich ličnych sobstvennych imen. Moskva: Jazyki slavjanskich kuľtur.
PDF
 • Publication Year: 2023
 • Pages: 57-64
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2023 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2023
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2023 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

Desinenze di vocativo come formanti antroponimici. I nomi propri maschili in -e e -o nelle lingue slave

Authors

Andrea Trovesi

Language

Italian

DOI

10.36253/979-12-215-0216-9.07

Peer Reviewed

Publication Year

2023

Copyright Information

© 2023 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

Studi contrastivi di linguistica slava: grammatica e pragmatica

Editors

Rosanna Benacchio, Lucyna Gebert

Authors

Andrea Trovesi

Peer Reviewed

Number of Pages

204

Publication Year

2023

Copyright Information

© 2023 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/979-12-215-0216-9

ISBN Print

979-12-215-0215-2

eISBN (pdf)

979-12-215-0216-9

Series Title

Biblioteca di Studi Slavistici

Series ISSN

2612-7687

Series E-ISSN

2612-7679

40

Fulltext
downloads

41

Views

Export Citation

1,303

Open Access Books

in the Catalogue

1,746

Book Chapters

3,161,365

Fulltext
downloads

3,987

Authors

from 820 Research Institutions

of 63 Nations

63

scientific boards

from 339 Research Institutions

of 43 Nations

1,148

Referees

from 346 Research Institutions

of 37 Nations