Book Chapter

Vocativo slavo e formazione di alterati: casi di reinterpretazione categoriale e convergenza formale

 • Andrea Trovesi

In the Slavic languages, in which the vocative case is an unstable category (Polish, Serbian-Croatian, Macedonian, Bulgarian), the explicit vocative mark is better preserved with altered nouns, like diminutives and pejoratives. Taking this as the starting point, the paper aims at verifying whether the semantic and functional “attraction” between vocative and diminutives/pejoratives affects the formal level too, i.e. whether there are points of contact between case morphology and word formation strategies. The analysis of Polish and Bulgarian vocative forms has revealed that these two domains intersect as follows: 1) vocative case endings are reinterpreted as lexical formants; 2) the formation strategies of vocative case endings and altered nouns tend to converge.

 • Keywords:
 • Word formation strategies,
 • Categorial reinterpretation of vocative endings,
 • Bulgarian,
 • Polish,
+ Show More

Andrea Trovesi

Sapienza University of Rome, Italy - ORCID: 0000-0001-7107-5657

 1. Andrejčin, L. 1978. Osnovna bălgarska gramatika. Sofija: Nauka i izkustvo.
 2. Anstatt, T. 2005. "Der polnische Vokativ". Zeitschrift fiir Slawistik 50/3: 328-347.
 3. Bąk, P. 1986. "O funkcjach skladniowych wołacza". Prace filologiczne 33: 113-118.
 4. Barbolova, Z. 1997. Săvremenen bălgarski ezik. Morfologija. Sofija: Svetlik zemizdat.
 5. Brown, P., Levinson, S.C. 1987. Politeness: some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University press.
 6. Buttler, D., Kurkowksa, H., Satkiewicz, H. (red.). 1982. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, 2. Warszawa: PWN.
 7. Dąbrowska, A. 1988. Występowanie i funkcje wołacza w języku polskim na materiale od połowy XIX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Dimitrova, S. (red.). 1997. Bălgarski ezik. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej.
 9. Donati, M. 2010. "Per una teoria del vocativo. Persona, sistema e asimmetria". Linguistica e Filologia 30: 11-47.
 10. Dulewiczowa, I. 1984. "Wokatywna form a rzeczowników w języku polskim i rosyjskim". Polonica IX: 195-209.
 11. Dulewiczowa, I. 1986. "Vocativus – z paralelizmów baltyckosłowiańskich". Acta Baltico-Slavica XVII: 86-98.
 12. Gajda, S. (red.). 2001. Język polski. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej.
 13. Garavalova, I. "Za organizacijata na morfologičeskata kategorija ‘vokativ’ i charaktera na t.nar. zvatelni form i v săvremenija bălgarski knižoven ezik". Bălgarski ezik 51/2-3: 137-142.
 14. Giannini, S. 2003. Il mutamento morfologico. In M. Benedetti, S. Giannini, G. Langobardi (a cura di). Il cambiamento linguistico. Suoni, forme, costrutti, parole. Roma: Carocci: 89-163.
 15. Greenberg, R.D. 1996. The Balkan Slavic Appellative .Muenchen: Lincom Europa.
 16. Jaworski, A. 1992. "The Vocative, First Name and the Pronoun ty in the Polish System of Address". Bulletin de la société polonaise de linguistique XLVII-XLVIII: 95-104.
 17. Kottum, S.E. 1983. "In Defense of the Vocative: The Case of Modern Polish". Scando-Slavica 29: 135-142.
 18. Kurzowa, Z. 1970. Polskie rzeczowniki męskie na -o na tle słowiańskim. Wrocław: Ossolineum.
 19. Lubaś, W. 1983. "Słowiańska socjolingwistyka porównawcza: możliwości badawcze". Poradnik językowy 4: 209-221.
 20. Mazzoleni, M. 1995. Il vocativo. In L. Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti (a cura di). Grande grammatica italiana di consultazione, III. Tipi di frase, deissi, formazione delle parole. Bologna: il Mulino: 377-402.
 21. Mirčeva, D., Charalampiev, I. 1999. Istorija na bălgarskija ezik. Veliko Tărnovo: Faber.
 22. Nicolova, R. 2008. Bălgarska gramatika. Morfologia. Sofija: Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ochridski”.
 23. Părvev, Ch. 1965. "Zvatelnite form i na sobstvenite ženski lični imena". Bălgarski ezik i literatura 6: 3-14.
 24. Radeva, V. 1991. Slovoobrazuvaneto v bălgarskija knižoven ezik. Sofija: Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ochridski”.
 25. Sieczkowski, A. 1964. "Kategoria gramatyczna wołacza w językach zachodniosłowiańskich". Prace filologiczne XVIII/2: 239-262.
 26. Stojanov, S. (red.). 1983. Gramatika na săvremenija bălgarski knižoven ezik. II, Morfologija. Sofija: Bălgarska akademija na naukite.
 27. Topolińska, Z. 1973. Vocativus – kategoria gramatyczna. In M. Jelínek, M. Grepl (red.). Otázky slovanské syntaxe, III. Modální výstavby výpovĕdi v slovanských jazycích. Brno: Universita J. E. Purkynĕ: 269-274.
 28. Trovesi, A. 2008. "Il vocativo nelle lingue slave: un quadro articolato". In A. Trovesi (a cura di). Le lingue slave tra innovazione e conservazione: grammatica e semantica (I Incontro di Linguistica slava; Bergamo, 4-5 maggio 2007). Linguistica e Filologia 26: 207-34.
 29. Vasiliev, Ch. 2971. "Das Schwinden von Vokativformen im Bulgarischen". Anzeiger fiir slavische Philologie V: 71-82.
 30. Zagórska-Brooks, M. 1977. "The Polish Vocative Case – Will it survive?". Folia Slavica 1/2: 165-171.
 31. Zaleski, J. 1959. "Wołacz w funkcji mianownika w imionach męskich i rzeczownikach pospolitych". Język polski 39/1: 32-50.
 32. Zaleski, J. 1963. "Rozwój form wołacza żeńskich rzeczowników osobowych typu Marysia, Anulka, paniusia". Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu VII/1-2: 261-291.
PDF
 • Publication Year: 2023
 • Pages: 47-55
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2023 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2023
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2023 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

Vocativo slavo e formazione di alterati: casi di reinterpretazione categoriale e convergenza formale

Authors

Andrea Trovesi

Language

Italian

DOI

10.36253/979-12-215-0216-9.06

Peer Reviewed

Publication Year

2023

Copyright Information

© 2023 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

Studi contrastivi di linguistica slava: grammatica e pragmatica

Editors

Rosanna Benacchio, Lucyna Gebert

Authors

Andrea Trovesi

Peer Reviewed

Number of Pages

204

Publication Year

2023

Copyright Information

© 2023 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/979-12-215-0216-9

ISBN Print

979-12-215-0215-2

eISBN (pdf)

979-12-215-0216-9

Series Title

Biblioteca di Studi Slavistici

Series ISSN

2612-7687

Series E-ISSN

2612-7679

26

Fulltext
downloads

35

Views

Export Citation

1,303

Open Access Books

in the Catalogue

1,746

Book Chapters

3,161,365

Fulltext
downloads

3,987

Authors

from 820 Research Institutions

of 63 Nations

63

scientific boards

from 339 Research Institutions

of 43 Nations

1,148

Referees

from 346 Research Institutions

of 37 Nations